เบอร์สวย มีกี่แบบ ลักษณะของเบอร์สวยเป็นอย่างไร

ลักษณะของ เบอร์สวย คือ แบ่งออกเป็นหมวดหมุ่เป็นใหญ่ๆ 2 หมู่ดังนี้ 1 เบอร์สวยจำง่ายสามารถใช้ได้ทุกคน สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบและงบประมานที่เหมาะสม 2 เบอร์สวยมงคล มีลักษระสวยทั้งเบอร์

และทุกคู่เลขในเบอร์ต้องร้อยเรียงสวยและมงคลด้วย สามารถเลือกใช้ได้ตามอาชีพ และ ตามความหมายสิ่งทีมุ่งหวังที่ต้องการ เบอร์สวยมงคล ต้องมีความรู้ในการเลือกใช้ หรือต้องให้ผู้เชียวชาญในการแนะนำการใช้งาน

คนหาเบอร์สวยตามตำแหน่ง

- -

เบอร์สวยมีกี่แบบ ?

เบอร์สวย ( bersuay ) มีหลายรูปแบบ และลักษณะของความสวย ต้องมองดูสวยทั้งเบอร์ ในรูปแบบต่าง ที่มองดูสวย เช่น ซ้ำๆกันทั้งเบอร์ สลับกัน เรียงกัน แบ่งออกเป็น 9 ลักษณะใหญ่ๆดังต่อไปนี้

1.ลักษณของเบอร์สวยตอง เลขเหมือนกัน 3 ตัว

     เบอร์สวยตองมีอะไรบ้าง

000 111 222 333 444 555 666 777 888 999

     ตำแหน่งของเบอร์สวยตองมีกี่แบบ

0xx999xxxx  0xxx999xxx  0xxxx999xx  0xxxxx999x 0xxxxxx999

2.ลักษณของเบอร์สวยโฟร์ เลขเหมือนกัน 4 ตัว

     เบอร์สวยโฟร์มีอะไรบ้าง

0000 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999

     ตำแหน่งของเบอร์สวยโฟร์มีกี่แบบ

0xx9999xxx 0xxx9999xx 0xxxx9999x 0xxxxx9999

3.ลักษณของเบอร์สวยโฟว์ เลขเหมือนกัน 5 ตัว

     เบอร์สวยไฟว์อะไรบ้าง

00000 11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999

     ตำแหน่งของ เบอร์สวยโฟว์ มีกี่แบบ

0xx99999xx 0xxx99999x 0xxxx99999

4.ลักษณของเบอร์สวย ซิก เลขเหมือนกัน 6 ตัว

     เบอร์สวยซิกมีอะไรบ้าง

000000 111111 222222 333333 444444 555555 666666 777777 888888 999999

     ตำแหน่งของเบอร์สวยซิกมีกี่แบบ

0xx999999x 0xxx999999

5.ลักษณของเบอร์สวย เซเว่น เลขเหมือนกัน 7 ตัว

     เบอร์สวยเซเวนมีเลขอะไรบ้าง

0000000 1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999

     ตำแหน่งของเบอร์สวย เซเว่น มีกี่แบบ

0xx9999999 0xx8888888 0xx7777777 0xx6666666 0xx5555555 0xx4444444 0xx3333333 0xx2222222 0xx1111111 0xx0000000

6.ลักษณของเบอร์สวย eight เหมือนกัน 8 ตัว

     เบอร์สวย eight มีเลขอะไรบ้าง

00000000 11111111 22222222 33333333 44444444 55555555 66666666 77777777 88888888 99999999

     ตำแหน่งของเบอร์สวย eight มีกี่แบบ

0x99999999 0x88888888 0x77777777 0x66666666 0x55555555 0x44444444 0x33333333 0x22222222 0x11111111 0x00000000

7.ลักษณของเบอร์สวย super vip เหมือนกัน 9 ตัว

     เบอร์สวย super vip มีเลขอะไรบ้าง

4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999

     ตำแหน่งของเบอร์สวย super vip มีกี่แบบ

0xx9999999 0xx8888888 0xx7777777 0xx6666666 0xx5555555 0xx4444444 0xx3333333 0xx2222222 0xx1111111 0xx0000000

8.ลักษณของเบอร์สวยเรียง 123456789

          เบอร์สวยเรียงมีแบบไหนบ้าง

123 234 345 456 678 789 1234 2345 3456 5678 6789 12345 23456 345678 456789 1234567 2345678 3456789

          ตำแหน่งของเบอร์สวยเรียงมีกี่แบบ

0xx-1234567 0xx-2345678 0xx-3456789 0xx-x123456 0xx-x234567 0xx-x345678 0xx-x456789 oxx-xx12345 0xx-xx23456 0xx-xx34567 0xx-xx45678 0xx-xx56789 0xx-xxx 1234 0xx-xxx-2345 0xx-xxx-3456 0xx-xxx-4567 0xx-xxx5678 0xx-xxx6789 เป็นต้น เบอร์สวยเรียง ต้องนับจากท้ายเบอร์มาอย่างน้อย 3 หลักขึ้นไป

7.ลักษณของเบอร์สวยสลับ xyxyxyx

          เบอร์สวยสลับ xyxy abab มีแบบไหนบ้าง

xyxy  yxyxy  xyxyxy  xyxyxyx  yxyxyxyx ต้องมีอย่างน้อย 4 หลักขึ้นไป

         ตำแหน่งของเบอร์สวยสลับ xyxy abab มีกี่แบบ

000-000xyxy 000-00yxyxy  000-0xyxyxy 000-xyxyxyx 000-yxyxyxyx  เช่น 000-8989898 000-9898989 000-9696969  000-5959595 000-7878787 เลขสลับ xyxy ต้องสลับจากท้ายมาเท่านั้นอย่างน้อย 4 หลักถึงจะนับเป็นเบอร์สวยสลับ

คาถาบูชาท้าวเวสสวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา
ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวัณโณ จาตุมะหาราชิกา
ยักขะพันตา ภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวัณโณ นะโม พุทธายะ

ประวัติความเป็นมาของท้าวเวสสุวรรณ
บูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผลดีที่สุด
การสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน
วิธีบนขอพรท้าวเวสสุวรรณ
การบูชาท้าวเวสสุวรรณประจำวันเกิด
สถานที่สักการะท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ๑๐๘ จบ

8.ลักษณของเบอร์สวยคู่ๆ xxyy aabb

          เบอร์สวยคู่ xxyy aabb มีแบบไหนบ้าง

xxyy xxyyzz aabb  aabbcc   ต้องมีอย่างน้อย 2 คู่ขึ้นไป

         ตำแหน่งของเบอร์สวยคู่ xxyy aabb มีกี่แบบ

000-000xxyy 000-0xxyyzz  000-000aabb 000-xaabbcc เช่น 000-000-8899 000-000-9988 000-0005599 000-0009955  เบอร์สวยคู่ๆ aabb xxyy ต้องคู่ๆจากท้ายมาเท่านั้นอย่างน้อย 2 คู่ถึงจะนับเป็นเบอร์สวยคู่ๆ

สรุป

หลักการดูเบอร์สวยให้ดูตามเลขท้ายก่อน ค่อยมาดูเลขภายใบเบอร์โทรศัพท์ต่อว่าในเบอร์ทั้งหมดกับท้ายมีความสัมพธ์กันมัย ถ้าสวยแต่ท้าย 3หลัก 4หลักยังไม่ถือว่าสวย ทั้งเบอร์ต้องดูสวยด้วย การดูเลขสวยยิ่งหลายหลักซ้ำกัน 5 หลัก 6 หลักขึ้นไปยิ่งหายาก ราคาจิงสูงตามไปด้วย

พลังเลขศาตร์ เสริมชีวิต พลิกดวงชะตา

ปรึกษาวางเบอร์ ทำนายเบอร์

ทำนายเบอร์มงคล